en|
GoLiveClip The Netherlands
en|

Algemene voorwaarden

VERSIE NOVEMBER 2017

1. 1. DEFINITIES
De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

1.1. Gociety Solutions: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gociety Solutions, gevestigd te Leende, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 56579659, te bereiken op info@gocietysolutions.com, en met Btw-identificatienummer NL852196416B01.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon waarmee Gociety Solutions een 
Overeenkomst heeft gesloten of wenst af te sluiten.
1.3. Diensten: gebruik van de applicaties, inclusief web-functies, zoals door Gociety Solutions aangeboden in combinatie met de GoLiveClip, waaronder:
a) Gebruik van de GoLivePhone applicatie via welke Gociety Solutions in combinatie met de GoLiveClip, activiteiten meeting, valpreventie en valdetectie diensten aanbiedt;
b) Gebruik van de alarmfunctie waarbij vooraf aangemelde contactpersonen gealarmeerd worden wanneer gebruik wordt gemaakt van de alarmknop op de GoLiveClip;
c) Gebruik van de GoLiveAssist applicatie voor inzicht in de metingen verricht door de GoLivePhone applicatie in combinatie met de GoLiveClip.
1.4. Product: de GoLiveClip.
1.5. Partij: Gociety Solutions en de Klant(en), samen de Partijen, die een Overeenkomst hebben gesloten.
1.6. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Gociety Solutions BV.
1.7. Koopovereenkomst: de elektronische overeenkomst waarbij Gociety Solutions zich jegens de Klant verbindt om de GoLiveClip te leveren tegen de eenmalige betaling van de koopprijs zoals in de Koopovereenkomst is gespecificeerd.
1.8. Dienstverleningsovereenkomst: de elektronische overeenkomst waarbij Gociety Solutions zich jegens de Klant verbindt om toegang te verlenen tot de Diensten bij gebruik van de GoLiveClip en tegen een maandelijkse vergoeding zoals in de Dienstverleningsovereenkomst is gespecificeerd.
1.9. Licentieovereenkomst: de overeenkomst waarbij Gociety Solutions aan de Klant aanbiedt om het intellectuele eigendomsrecht van Gociety Solutions met betrekking tot de GoLivePhone en GoLiveAssist applicaties zoals uiteen gezet in deze Licentieovereenkomst, te gebruiken onder de voorwaarden zoals in de Licentieovereenkomst overeengekomen.
1.10. Privacybeleid: het beleid waarbij Gociety Solutions zich jegens de Klant verbindt om persoonsgegevens van de klant enkel te verwerken onder de voorwaarden zoals in het Privacybeleid omschreven. Het Privacybeleid maakt deel uit van de Licentieovereenkomst.
1.11. Overeenkomst: de hiervoor bedoelde tussen de Klant en Gociety Solutions overeengekomen Koopovereenkomst, Dienstverleningsovereenkomst of Licentieovereenkomst inclusief het Privacybeleid, samen de Overeenkomsten, die op afstand worden gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Gociety Solutions en op elke op afstand tot stand gekomen Overeenkomst tussen Gociety Solutions en de Klant.
2.2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier opgeslagen kan worden op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kennisgenomen kan worden en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1. Aanbiedingen door Gociety Solutions zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2. Gociety Solutions baseert het aanbod op de gegevens die door of namens de Klant zijn verstrekt. Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod dat is gebaseerd op de onjuiste of onvolledige informatie die door of namens de Klant is verstrekt. Alle informatie met betrekking tot de verwachte resultaten en prestaties is indicatief en onverbindend.
3.3. De Koopovereenkomst komt tot stand door de bestelling van het Product in de webshop van of namens Gociety Solutions.
3.4. De Dienstverleningsovereenkomst komt tot stand door deze te aanvaarden op de online aanmeldingspagina van Gociety Solutions voor het gebruik van de Dienst en waarvan het webadres beschikbaar is gesteld in de bijsluiter bij het Product.
3.5. De Licentieovereenkomst komt tot stand door de ‘ik ga akkoord’-knop aan te klikken na het downloaden van de GoLivePhone en GoLiveAssist applicaties en alvorens deze applicaties te gebruiken en is tevens te vinden op de website van Gociety Solutions.
3.6. Het Privacybeleid komt tot stand door middel van het aanvinken van een tickbox na het downloaden van de GoLivePhone en GoLiveAssist applicaties en alvorens deze applicaties te gebruiken en is tevens te vinden op de website van Gociety Solutions.

4. PRIJS EN BETALING
4.1. Gociety Solutions heeft het recht om jaarlijks de prijzen van het aangeboden Product en de aangeboden Diensten te verhogen in lijn met de inflatie zoals gepubliceerd door het CBS.
4.2. Klant zal Gociety Solutions eenmalig de koopprijs betalen voor de GoLiveClip zoals deze is opgenomen in de Koopovereenkomst.
4.3. Nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen, kan de Klant een (1) maand kosteloos gebruikmaken van de Dienst. Na een proeftijd van een (1) maand zal de Klant Gociety Solutions bij het aangaan van de Dienstverleningsovereenkomst maandelijks de overeengekomen vergoeding betalen voor gebruikmaking van de Diensten in combinatie met de GoLiveClip.
4.4. Voor zover niet anders is overeengekomen wordt de vergoeding voor de Dienst onder de Dienstverleningsovereenkomst door middel van automatische incasso voldaan.
4.5. Andere door de Klant aan Gociety Solutions verschuldigde bedragen, waaronder de koopprijs van het Product, dienen binnen uiterlijk dertig (30) dagen te worden voldaan.
4.6. Over bedragen die niet tijdig zijn voldaan betaalt de Klant de wettelijke rente voor handelstransacties zoals te vinden op de website van De Nederlandse Bank, www.dnb.nl.
4.7. De Klant stemt in de incassokosten (inclusief advocaatkosten) die Gociety Solutions in redelijkheid heeft gemaakt, te vergoeden.

5. UITVOERING DIENSTVERLENING
5.1. Gociety Solutions stelt voor gebruikmaking van de Diensten aan de Klant de GoLivePhone en GoLiveAssist applicaties ter beschikking voor downloading in de Google Play Store en de Apple App Store. De GoLivePhoneAssist applicatie kan enkel in de Google Play Store gedownload worden.
5.2. Gociety Solutions treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Gociety Solutions neemt passende maatregelen in acht voor elektronische betalingen van de Klant aan Gociety Solutions.
5.3. Gociety Solutions zal alle persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende (inter)nationale wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en volgens het Privacybeleid van Gociety Solutions.
5.4. Gociety Solutions zal haar verplichtingen onder de artikelen 5.2 en 5.3 opleggen aan derden die zij betrekt in de uitvoering van haar dienstverlening.

6. OPZEGGING
6.1. De Diensten onder de Dienstverleningsovereenkomst worden voor onbepaalde tijd aangeboden, tenzij de Dienstverleningsovereenkomst eerder wordt beëindigd door uitvoering te geven aan artikel 6.2 of 6.3.
6.2. De Klant kan de Dienstverleningsovereenkomst te allen tijde zonder opgaaf van redenen beëindigen door de automatische incasso zoals bedoeld in artikel 4.4 stop te zetten.
6.3. Gociety Solutions kan de Dienstverleningsovereenkomst beëindigen wanneer de Klant zijn verplichtingen in de Licentieovereenkomst niet nakomt, faillissement aanvraagt, er een curator voor de Klant wordt benoemd of de Klant onder bewind wordt gesteld.
6.4. Gociety Solutions zal, op verzoek van de Klant, alle informatie en documentatie die zij bezit, inclusief persoonsgegevens, teruggeven aan Klant bij de beëindiging van de Dienstverleningsovereenkomst. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn ter uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst, of ter uitvoering van de Dienst gedurende de in artikel 4.3 bedoelde proeftijd, zullen worden verwijderd volgens het Privacy beleid.

7. LEVERING
7.1. Na een geaccepteerde bestelling van het Product verzendt Gociety Solutions het Product onverwijld en in ieder geval binnen dertig (30) dagen naar het adres zoals door de Klant opgegeven.
7.2. Indien de bezorging vertraging ondervindt, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding conform artikel 11.
7.3. Na ontbinding conform artikel 7.2 zal Gociety Solutions het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
7.4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van het Product berust bij Gociety Solutions tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Gociety Solutions bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.5. Zodra de GoLiveClip door de Klant volgens de gebruiksaanwijzing is gekoppeld (‘‘pairing’’) aan de GoLivePhone applicatie, is het Product gereed voor gebruik. Wanneer pairing heeft plaatsgevonden, vervalt het recht op herroeping als bedoeld in artikel 8.

8. HERROEPING
8.1. De Klant heeft het recht om de Koopovereenkomst gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen vanaf de dag dat de Klant de GoLiveClip heeft ontvangen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De Klant dient dit via elektronische weg aan Gociety Solutions kenbaar te maken en kan hiervoor gebruikmaken van het Modelformulier voor herroeping zoals beschikbaar gesteld op de website van Gociety Solutions.
8.2. Als de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient de Klant de GoLiveClip binnen de termijn van de bedenktijd terug te zenden naar Gociety Solutions met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking. De Klant draagt zelf de kosten die zijn verbonden aan het terugzenden van het Product.
8.3. Gociety Solutions stuurt na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging.
8.4. De Klant zal tijdens de in artikel 8.1 bedoelde bedenktijd zorgvuldig omgaan met de GoLiveClip en de verpakking en het Product slechts gebruiken om de aard, kenmerken en werking ervan vast te stellen. De bedenktijd dient ertoe de Klant de mogelijkheid te geven het Product te inspecteren zoals hij dat in een winkel zou kunnen doen.
8.5. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product welke is ontstaan door gebruik van het Product dat verder gaat dan omschreven in artikel 8.4.
8.6. Wanneer de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle Overeenkomsten tussen de Klant en Gociety Solutions van rechtswege ontbonden.
8.7. Gociety Solutions vergoedt de aankoopprijs van de GoLiveClip alsmede eventuele leveringskosten binnen veertien (14) dagen nadat Gociety Solutions de melding van herroeping alsmede het geretourneerde Product heeft ontvangen.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Het Product alsmede de GoLivePhone en GoLiveAssist applicaties worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Gociety Solutions en/of haar gelieerde ondernemingen. De Klant verbindt zich deze rechten te respecteren en het Product en de GoLivePhone en GoLiveAssist applicaties uitsluitend zoals overeengekomen te gebruiken.
9.2. De intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Gociety Solutions met betrekking tot de GoLivePhone en GoLiveAssist applicaties zoals uiteen gezet in de Licentieovereenkomst worden aan de Klant ter beschikking gesteld onder de voorwaarden zoals in de Licentieovereenkomst overeengekomen.

10. KLACHTEN EN GARANTIE
10.1. De Klant dient Gociety Solutions via elektronische weg te informeren over klachten met betrekking tot het Product binnen bekwame tijd na de ontdekking hiervan en in ieder geval binnen twee (2) maanden na de datum waarop de Klant bekend is geworden met de gebeurtenis waarover de klacht wordt ingediend.
10.2. Het indienen van een klacht zoals bedoeld onder artikel 10.1 kan niet leiden tot de opschorting van de verplichting van de Klant de overeengekomen vergoeding te betalen.
10.3. Gociety Solutions spant zich in om de klacht binnen veertien (14) dagen vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden.
10.4. Indien de Klant Gociety Solutions tijdig heeft geïnformeerd over een legitieme klacht omtrent een gebrek aan het Product en dit binnen de garantie valt, zal Gociety Solutions het Product kosteloos repareren of vervangen.
10.5. De garantietermijn voor de GoLiveClip, met uitzondering van de batterij, bedraagt een (1) jaar gerekend vanaf de dag na aanschaf. De garantietermijn voor de batterij bedraagt zes (6) maanden.
10.6. Het Product alsmede de GoLivePhone en GoLiveAssist applicaties voldoen aan de specificaties zoals uiteengezet in de bijsluiter bij het Product en bij bedoelde applicaties en zijn tevens te vinden op de website van Gociety Solutions.

11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN
11.1. De aansprakelijkheid van Gociety Solutions voor enige schade ontstaan door gebruik van het Product en de Diensten door de Klant is beperkt tot directe schade en Gociety Solutions zal de Klant hiervoor vrijwaarden.
11.2. Gociety Solutions is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.
11.3. De aansprakelijkheid van Gociety Solutions (met inbegrip van haar verplichting tot vrijwaring) is beperkt tot het maximale bedrag dat de verzekering van Gociety Solutions uitkeert, met uitzondering van schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van de Klant.
11.4. De Klant is aansprakelijk en vrijwaart Gociety Solutions voor alle schade, (derden) vorderingen, aansprakelijkheid of kosten (inclusief advocaatkosten die in redelijkheid zijn gemaakt) veroorzaakt door:
a) onjuistheden en onvolledigheden in de door of namens de Klant verstrekte informatie;
b) alle andere tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van de Klant onder de wet, deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst;
c) omstandigheden die niet op enige wijze kunnen worden toegeschreven aan Gociety Solutions.
11.5. Geen van beide Partijen is aansprakelijk voor schade, verlies, kosten of andere uitgaven die voortkomen uit de vertraging, verstoring, beperking of het niet slagen van het uitvoeren van de Overeenkomst(en) of enige verplichting jegens de andere Partij indien dit wordt veroorzaakt door een omstandigheid die redelijkerwijs buiten de macht van die Partij moet worden geacht. Bij het voorkomen van een dergelijke omstandigheid stelt de Partij die hieronder lijdt de andere Partij daarvan direct, schriftelijk in kennis, waarbij wordt gespecificeerd wat de omstandigheid inhoudt en hoe dit de uitvoering beïnvloedt. De Partij die niet lijdt onder de overmacht situatie heeft het recht om de Overeenkomst(en) direct te beëindigen indien bedoelde overeenkomst drie (3) maanden heeft geduurd.
11.6. Bovenstaande uitsluiting en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover dit binnen de door Gociety Solutions geboden garantie valt als bedoeld in artikel 10.4 alsmede voor zover dit wettelijk niet mogelijk is zoals in het geval van de in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegde productaansprakelijkheid.

12. OVERIG
12.1. Partijen kunnen met elkaar communiceren via email. Partijen onderkennen de risico’s van email, zoals vervorming, vertraging, onderschepping en manipulatie van de email en de eventuele aanwezigheid van computervirussen. Partijen verklaren hierbij dat zij elkaar niet aansprakelijk zullen houden voor schade die is veroorzaakt als gevolg van het gebruik van email. Dit geldt tevens voor het gebruik van elektronische communicatie – in elke vorm – tussen Partijen en derden. Partijen zullen alles doen of nalaten om risico’s te vermijden.
12.2. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. Een ongeldige bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling. De interpretatie van de vervangende bepaling moet zo dicht mogelijk liggen bij de intentie van de ongeldige bepaling.
12.3. Artikelen 5.3 en 5.4 van deze Algemene Voorwaarden behouden hun werking tot 5 (vijf) jaar na de beëindiging van de Overeenkomst. Artikelen 9, 11 en 13 behouden hun werking altijd, alsmede artikel 10 gedurende de daarin vermelde termijn. Daarnaast zullen alle andere bepalingen die nodig zijn voor de interpretatie en de uitvoering van de rechten en plichten van Partijen onder de Overeenkomst hun werking behouden, maar slechts voor zover nodig is voor de volledige uitvoering van de Overeenkomst.
12.4. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en andere tussen de Klant en Gociety Solutions overeengekomen Overeenkomsten, prevaleren de bepalingen uit deze specifieke Overeenkomsten.
12.5. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
13.1. Deze Algemene Voorwaarden, andere tussen de Klant en Gociety Solutions overeengekomen Overeenkomsten en de aanbiedingen die Gociety Solutions heeft gedaan worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
13.2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit, of in verband met, de Algemene Voorwaarden of andere tussen de Klant en Gociety Solutions overeengekomen Overeenkomsten en die niet binnen een redelijke termijn in onderling overleg kunnen worden beslecht, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij te Amsterdam.

14. VINDPLAATS VOORWAARDEN
14.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Nederland Eindhoven onder nr. 56579659. De Algemene Voorwaarden kunnen ook worden gedownload van de website van Gociety Solutions.